Welcome to wat kongkhan takid banphotphisai nakonsawan

วีดิโอ

วัดคลองขวัญ ต.ตาขีด

อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์


                                  

ประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ปี 2559
                                  

 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป