Welcome to 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสาธุชนผู้มีใจบุญ

ใจกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

สร้างศาลาการเปรียญ

วัดพิกุลเงิน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ภาพถ่ายข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งประกอบ

การพิจารณาในการทำบุญ

เชิญทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงินโดยตรง
 
 
 
 

ทำบุญทุกครั้งจงตั้งใจทำบุญ

ตามกำลังทรัพย์

ตามกำลังศรัทธา

ท่านจะได้บุญ


 อย่าแข่งกันทำบุญ

อย่าทำบุญเอาหน้า

อย่าทำบุญยืมเงินมาทำบุญ

อย่าทำบุญเพื่อให้เป็นข่าว

ท่านจะไม่ได้บุญ

 

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559      

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป