Welcome toประมวลภาพภายในวัดห้วยปลาดุกผลเจริญ

หมู่ 5 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


วีดิโอ เชิญชวนทำบุญงานผูกพัทธสีมา

ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

วัดห้วยปลาดุก ต.สองพี่น้อง

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี