Welcome to wat thamsattabankuha mung kanjanaburiวีดิโอ

วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา

หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เชิญชวนร่วมทำบุญเททองหล่อ

พระพุทธปางลีลา สูง 3 เมตร 50 เซนติเมตร

ประกอบการเดินทางไปทำบุญ

(เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ)


                    
                                                   


 

                                                         


 
ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปางลีลา สูง 3 เมตร 50 เซนติเมตร(เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ) วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 14.19 น.