Welcome to wat kong sai nhea


วีดิโอ วัดคลองทรายเหนือ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เพื่อประกอบข้อมูลในการเดินทางไปทำบุญ

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559