Welcome to


 

 

ประมวลภาพพประกอบการพิจารณาการเดินทางไปทำบุญ

วัดโคกราษฎร์บำรุง ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

วัดโคกบำรุงราษฎร์ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559 

 ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป ซ่อมแซมและสร้างศาลาการเปรียญ

สร้างหอระฆัง สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุ ภายในวัด