Welcome to wat maipinsuwan banlham bangxama supanburi
 

 

วีดิโอ

งานประจำปี 6-10 พฤษภาคม 2559

ปิดทองหลวงพ่อเรื่องฉลองมณฑปไม้สักทอง

แห่งเดียวในบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


 

 

 

 

 


 

วีดิโอ

งานประจำปี 6-10 พฤษภาคม 2559

ปิดทองหลวงพ่อเรื่อง ฉลองมณฑปไม้สักทอง

แห่งเดียวในบางปลาม้า สุพรรณบุรี

และเททองหล่อพระสังกัจจายน์

ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
ประวัติ

วัดใหม่พิณสุวรรณ ต.บ้านแหลม

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 
 

 

 

 

ข้อมูลบางส่วนของ

วัดใหม่พิณสุวรรณ ต.บ้านแหลม

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ประกอบการเดินทางมาทำบุญ

 

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
22222222222222222222222222222222222222222

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
11111111111111111111111111111111111111111

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 


 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด