Welcome to

 

 

วีดิโอ

วัดขวาง ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วพิธีไหว้ครูครอบเศียร

วันที่  14-15 พฤษภาคม 2559

 

 

 

 
2222222222222222222222222222222222222222 

 

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากหนังสือเชื่อหรือไม่

ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 เดือนมีนาคม 2559

 />

ประชาสัมพันธ์

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559 - 2560

 


 


 
                


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป

สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด