วีดิโอ ประชาสัมพันธ์

สร้างอุโบสถวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 


Welcome to wat kongkone samutsongkram

 

 

ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถ

(แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ)

ตามแบบพระราชทานพระราชานุมัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การก่อสร้างอุโบสถขณะนี้

ลุล่วงไปได้ 50%(มุงหลังคาเสร็จแล้ว)

และจะจัดหาทุนทรัพย์ทำฝ้าเพดานประตู หน้าต่าง

ต่อไปให้แล้วเสร็จ

จึงขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน

มาต่อบุญเดิม เสริมบุญใหม่ร่วมสมทบทุน

สร้างอุโบสถให้สำเร็จลุล่วง

และด้วยผลบุญนี้จงคุ้มครองรักษา

ให้ทุกท่านสมความปรารถนา ด้วยเทอญ

 
:
11111111111111111111111111111 

222222222222222222222222222222222222222222222111111111111111111ประชาสัมพันธ์

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2560 ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป

สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง ซื้อที่ดินถวายวัด

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด