Welcome to watkating kaokidchagod jantaburi



วัดกะทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ขอเชิญสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างมณฑปเก็บสรีระ หลวงพ่อเขียน ขนฺธสโร ติดต่อทำบุญได้ที่ 087-137-8203.




  



























































































2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222





















































วีดิโอ วัดกะทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างมณฑปเก็บสรีระสังขาร

พระครูธรรมสรคุณ(ท่านพ่อเขียน ขนฺธสโร)ตามแต่ศรัทธา











111111111111111111111111111111111111111111111















งชุ

ภาพถ่าย วัดกะทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกู จ.จันทบุรี

ชุดนี้ให้ศึกษาข้อมูลการทำบุญที่ัวัดกะทิง

และข้อมูล การเดินทางไปทำบุญบนยอดเขาคิชฌกูฏ





































































































55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555





ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2560


    














ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด