Welcome to1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111                        

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด