Welcome to wat sarapi sankaburi chainatวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561

ข้อมูลเดินทางไปทำบุญ

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561

 


    
 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป