Welcome to wat mabtaput rayongวีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ

วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 16-17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การเดินทางสะดวก


ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561


    

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด