Welcome to wat tamkasat bankang mauen pitsanalokวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาผูกพัทธสีมา ปี 2561ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561 

 ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป