Welcome to Wat Jomtong pangsiratong kampangpatวีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561

วัดจอมทอง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

งานเริ่มวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2561

การเดินทางสะดวก
ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561 

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป