Welcome to Wat khang samkok phatumtaniวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต 2561

วัดกร่าง ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ภาพประกอบการเดินทางไปทำบุญ

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2561

วัดกร่าง ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

  


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561


ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป