Welcome to Wat kangLoueng Kanchanaburi


วีดิโอ  ประชาสัมพันธ์งานเททองหล่อพระ

วัดแก่งหลวง ต.โคกสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561


 


 

 

ประมวลภาพ

ข้อมูล งานเททองหล่อพระประจำวันเกิด

และหล่อรัตนบัลลังก์ซุ้มเรือนแก้ว

สมเด็จองค์พระปฐมบรมจักรพรรดิ

 


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานเททองหล่อพระ

วัดแก่งหลวง ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรีภาพวัดแก่งหลวง ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรีประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2561
 

 

 

 

 ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป