Welcome to Wat kangLoueng Kanchanaburi


วีดิโอ  ประชาสัมพันธ์งานเททองหล่อพระ

วัดแก่งหลวง ต.โคกสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561


 






 

 

ประมวลภาพ

ข้อมูล งานเททองหล่อพระประจำวันเกิด

และหล่อรัตนบัลลังก์ซุ้มเรือนแก้ว

สมเด็จองค์พระปฐมบรมจักรพรรดิ

 






วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานเททองหล่อพระ

วัดแก่งหลวง ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี







ภาพวัดแก่งหลวง ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี



















































ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2561




 

 

 

 

 



ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป