Welcome to wat pom nimit Bangsai Ayudthaya
วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดพรหมนิมิต ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10-18 มีนาคม 2561

ประมวลภาพการเดินทางไปทำบุญ

วัดพรหมนิมิต ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561

 

 

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป