Welcome to Wat WangBong Dongchalearn Pijit


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2562

ถนนสายอินทบุรี - ตากฟ้า - พิจิตร

งานเริ่มวันที่  28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2562ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป ปี 2561