Welcome to pakapotiyan vangsa nan


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานหล่อพระเจ้าทันใจโคตรเศรษฐี

วัดป่าค่าโพธิญาณ หมู่ที่ 6 อ.เวียงสา จ.น่าน

วันที่ 29-30 กันยายน 2561

 

 


                                            


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป