Welcome to11111111111111111111111111111111111111111111111วีดิโอ วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม ปิดทองพระประประธานอุโบสถ  5-6 เมาายน 2562


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563-2564               
ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป