Welcome to Wat NhongKoom DonJadi Supanburi


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2563


ประมวลภาพข้อมูลเดินทางร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดหนองขุม ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

พร้อมบอกเส้นทางถึงวัด11111111111111111111111111111111111111111111

ระชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2563

 

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป ปี 2563