Welcome to Wat Chumnumpra laokhwan kanjanaburi

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานยกช่อฟ้าอุโบสถไหว้พระปิดทองพระและทอดผ้าป่าสามคคี

วัดชุมนุมพระ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

งานเริ่ม วันที่ 13-14-15-16 เมษายน 2563

เจ้าอาวาส โทร 087-153-6176.


ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2564


 
ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป ปี 2563-2564