Welcome to วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินพระราชทาน วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2563


11111111111111111111111111111111111


 

 

ประวลภาพ ประชาชน มาร่วมทำบุญกับไอ้ไข่ ศรัทธาไอ้ไข่

ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.ชัยนาท จ.ชัยนาท

ภาพวันที่ 25 กันยายน 2563