Welcome to 


วีดิโอ ประมวลภาพภายในวัดหนองงูเหลือม ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

ในงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 11-21  กุมภาพันธ์ 2564 ประมวลภาพภายในวัดและแนะนำเส้นทางการเดินทางทำบุญวัดหนองงูเหลือม 
วิทยุออนไลน์ ประชาสัมพันธ์งานวัด ปี 2563-2564